Postup při čerpání dotace EU

Postup obsahuje vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po předložení žádosti o podporu. Tím práce zdaleka nekončí a ke schválenému projektu se váží určité povinnosti.


Vytvoření vlastního projektu

Zadavatel zhodnotí svůj projekt a pečlivě vypracuje rozpočet a financování. Finálně uváží, na co bude peníze potřebovat, k čemu je chce využít, jaký je cíl projektového záměru a jaké jsou cílové skupiny zaměření projektu.


Analýza dotačního záměru

Náš tým zjistí, který dotační titul je pro Zadavatele vhodný. A vypracujeme potřebný plán. Analýza dotačního záměru je zdarma.


Příprava podkladů a vypracování žádosti

Po schválení a podpisu smlouvy vypracujeme kompletní Žádost o dotaci. Také připravíme všechny povinné i nepovinné přílohy.


Mohou jimi být:

  • Žádost
  • Projektová dokumentace potvrzená příslušným stavebním úřadem
  • Rozpočet
  • Dokumenty vztahující se k výběrového řízení, (pokud bylo)
  • Výpis z katastru nemovitostí (majetkoprávní vztahy)
  • Vyjádření dotčených osob a institucí
  • Rozhodnutí Stavebního úřadu
  • Finanční zdraví žadatele
  • Fotodokumentace a videozáznam (pokud je nutný)
  • Čestná prohlášení o spolufinancování a pravdivosti údajů

Celou proceduru bude vyřizovat přidělený expert z týmu. Průběžně bude Zadavatele informovat o stavu projektu a nezbytných krocích.
Od Zadavatele je třeba mít připravený návrh rozpočtu a harmonogram. V případě stavebních projektů je potřeba mít nachystanou projektovou dokumentaci či energetický audit.


Podání žádosti

Výzvy dotací mají zveřejněná data podání a ukončení žádosti. Našim cílem je žádost se všemi potřebnými přílohami podat kvalitně a co nejdříve. Na kvalitně vypracovaných podkladech velmi záleží. Zpracování projektového záměru je složitý a časově náročný proces. Vyžaduje přesnost a kvalitu zpracování, ideálně s nulovým množstvím chyb. Před samotným podáním žádosti projdou všechny podklady pečlivou kontrolou a případnou konzultací se Zadavatelem.


Schválení dotace

Zrevidujeme projekt z pohledu nastavení harmonogramu a indikátorů. V případě potřeby aktualizace provedeme změny projektu, aby odpovídal potřebám Zadavatele. Pak se podepíše Rozhodnutí o přiznání dotace.
Jestliže by nebyla žádost schválena, není vše ztraceno. Je možné se proti rozhodnutí komise odvolat. Odvolání vypracujeme a odešleme. Ovšem jelikož se jedná o soutěž, přes veškerou snahu nelze kladné hodnocení garantovat.


Výběr dodavatele

Tento krok se stává pro nezkušené nejslabším místem procesu. I malá chyba, může ovlivnit výsledek dotace. Náš expert Zadavatele provede celým procesem a upozorní na všechny možné chyby a hodnotící kritéria, dle Zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách.


Realizace

Náš expert zkušeně provede Zadavatele dalšími částmi projektu. Ten bude sledovaný po celou dobu udržitelnosti. Také proto je nutné průběžné pořizování fotografií a zakládání dalších dokumentů.


Publicita

Součástí je i publicita projektu v případě financování z prostředků EU. U menších projektů postačí plakáty velikosti A3, u větších billboardy, nebo velkoplošné bannery. Ty jsou po vypršení udržitelnosti nahrazeny pamětní deskou.


Kontroly

Vedle administrativní kontroly bude také probíhat kontrola na místě projektu. Bude buď namátková, nebo plánovaná. Může se týkat fyzického stavu projektu, finanční stránky, atd. Výstupem vždy bude protokol s poznatky a opatřeními, kterými je nutné se nadále řídit. V případě nedodržení nařízení, bude Příjemci dotace udělena sankce.


Udržitelnost projektu

Dle Smlouvy je stanovená doba životaschopnosti projektu. Nejčastěji trvá po dobu 5 let, méně často 3 roky, či 8 let. Udržitelnost vypovídá o kvalitě záměru i přípravy. Kvalitní projekt však žije mnohem déle.

Top