Dotace

Dotace jsou čerpány z rozpočtu EU a ČR a jsou finanční podporou pomocí:

 • Strukturálních a investičních fondů EU
 • Komunitárních fondů EU
 • Státních fondů ČR

Účelové dotace jsou poskytovány na konkrétní služby, výrobky, zboží, ap., jejichž spotřeba přináší užitek. Je také možná spoluúčast žadatele. Dotace obecné nejsou svázány konkrétním cílem a jsou využitelné v širším spektru. Jsou závislé na výkonu nebo na fixní částce. Hlavní rozdělení dotací je v jejich schopnosti investovat, tedy stavět, nakupovat a zhodnocovat dlouhodobě hmotný a nehmotný majetek. A neinvestiční projekty s cílem podpory služeb.

Žadatelé o podporu z EU a státních prostředků jsou limitováni pouze stanovenými pravidly jednotlivých fondů a výzev. Výzvy pevně stanovují pravidla čerpání finančních zdrojů.

A kdo jsou žadatelé?

Žadatelé o dotaci mají mít splacené závazky k institucím v ČR. Z fondů EU a ČR pak mohou čerpat:

 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • svazky obcí
 • kraje
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů ČR
 • příspěvkové organizace – stát, veřejné a státní vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • občanská sdružení
 • církve a náboženské společnosti
 • církevní právnické osoby
 • svaz církví a náboženských společností
 • obecně prospěšné společnosti
 • nadace a nadační fondy
 • spolky
 • společenství vlastníků
 • družstva
 • zdravotní pojišťovny
 • obchodní společnosti
 • právnické osoby
 • fyzické osoby
 • OSVČ
Top