Výběrová řízení

Výběrové řízení je povinnou součástí administrace podpořených projektů.

Vybereme správnou metodu a formu výběrového řízení, vypracujeme veškerou potřebnou dokumentaci v souladu s pravidly poskytovatele dotace, popřípadě podle příslušných právních předpisů.
Zajistíme sledování a optimalizaci procesů od vyhlášení výběrového řízení, až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem.

Co obsahují naše služby:
• Počáteční jednání, analýza podkladů, určení předmětu zakázky
• Zpracování zadávací dokumentace
• Zveřejnění oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení
• Komplexní zpracování dokumentace zadávacího řízení a její předání zadavateli
• Organizační a administrativní zajištění příjímání obálek a hodnotící komise
• Odborné zajištění otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek
• Odborné zajištění námitkového řízení
• Posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikace uchazečů a splnění zadávacích podmínek (bez technického posouzení)
• Porovnání nabídek z hlediska jednotlivých kvantitativních kritérií
• Zpracování metodiky hodnocení nabídek v souladu s příslušnou vyhláškou k zákonu
• Účast při jednáních hodnotící komise – činnost člena nebo tajemníka komise
• Spolupráce a poskytnutí podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
• Zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy
• Zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení a zveřejnění v povinných veřejně sdělovacích prostředcích
• Zpracování písemné zprávy zadavatele
• Zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání zadavateli.

Top